YLEISET OSALLISTUMISEHDOT

 

MINÄ OLEN MESSUT         

      

Näytteilleasettaja (jäljempänä Näytteilleasettaja) sitoutuu osallistumaan Minä Olen messutapahtumaan (jäljempänä Messut) sekä noudattamaan Minä Olen Keskus Oy:n (jäljempänä Messujärjestäjä) alla olevia sopimusehtoja sekä niiden täydennykseksi annettuja erityisehtoja ja muita ohjeita hyväksymällä tilausvahvistuksen.

 

 1. ILMOITTAUTUMINEN NÄYTTEILLEASETTAJAKSI

Sitova ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi tehdään lähettämällä Messujärjestäjälle sähköinen tai kirjallinen ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen saatuaan Messujärjestäjä hyväksyy Näytteilleasettajan ilmoittautumisen ja vahvistaa sen kirjallisesti sähköpostitse.

 

 2. NÄYTTEILLEASETTAJAT  

Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen, mikäli se katsoo, että tuotteet tai palvelut ovat ristiriidassa Messujen yleisilmeen kanssa.

Näytteilleasettajalla ei ole ilman Messujärjestäjän kirjallista lupaa oikeutta vuokrata tai luovuttaa edelleen messupaikkaansa tai sen osaa.

 

3. NÄYTTEILLEASETTAJIEN TUOTTEET, PALVELUT JA NIIDEN MARKKINOINTI

Näytteilleasettaja saa asettaa näytteille vain ne tuoteryhmät, jotka Messujärjestäjä on hyväksynyt Näytteilleasettajan tekemän messuilmoituksen perusteella. Messujärjestäjällä on oikeus poistaa tuotteet, mitkä eivät täytä edellä olevaa ehtoa. Edellä oleva koskee myös Näytteilleasettajan palveluita.

Messujärjestäjällä on oikeus poistaa myös tuotteet, jotka voivat olla vaaraksi muille Näytteilleasettajille tai yleisölle.

Mikäli tuotteita tai palveluita markkinoidaan tavalla, mistä aiheutuu häiriötä muille näytteilleasettajille tai Messujärjestäjälle, Messujärjestäjä voi kieltää tällaisen markkinoinnin.

 

4. NÄYTTELYOSASTON SIJOITUS JA KOKO

Näytteilleasettajalla ei ole lupa suurentaa tai muuttaa messupaikan sijaintia, ilman Messujärjestäjän kirjallista suostumusta.

Messujärjestäjällä on oikeus Näytteilleasettajaa kuulematta lisätä tai vähentää näytteilleasettajan varaamaa pinta-alaa enintään 15 % tai muuttaa osaston sijaintia, mikäli se osoittautuu välttämättömäksi messujen toimivuuden kannalta.

 

 

5. PERUUTUS- JA MAKSUEHDOT

Varausta vahvistettaessa maksetaan 250€ ennakkomaksuna ja loppumaksu joulukuussa laskun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko korkolain mukaan.

Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa 14 arkipäivän sisällä siitä, kun Messujärjestäjä on lähettänyt näytteilleasettajalle vahvistuksen messuille osallistumisesta. Ilmoitus on tehtävä sähköisesti tai kirjallisesti messujärjestäjälle.

Mikäli asiakas peruuttaa kokonaan tai osan varauksestaan 14 arkipäivän jälkeen, kun messunjärjestäjä on lähetttänyt näytteilleasettajalle laskun messuille osallistumisesta, asiakas on velvollinen suorittamaan Messunjärjestäjälle peruutusmaksun perutun varauksen arvosta seuraavasti:

Peruutusmaksu on 100 €

Jos paikka perutaan 40 päivää tai alle, ennen messuja: maksu 100 % paikan hinnasta

Mikäli ilmoittautuminen messuille on tehty 30 (kolmekymmentä) vuorokautta ennen messutapahtuman alkua, on varaus sitova ilmoittautumispäivästä lukien.

Nämä peruutus- ja maksuehdot koskevat myös tilattua osastoratkaisua kokonaisuudessaan.

Maksumuistutuksesta perimme 6 €.

 

6. MESSUPAIKAN KÄYTTÖOIKEUDEN PALAUTUMINEN MESSUNJÄRJESTÄJÄLLE

Messupaikka palautuu Messujärjestäjälle, jos Näytteilleasettaja:

  • ei maksa osallistumismaksuja mukaan luettuna tilattu osastoratkaisu laitteineen osallistumisehtojen mukaisessa määräajassa / laskun eräpäivään mennessä.

  • Poikkeavista maksujärjestelyistä voidaan tarvittaessa sopia laskutuksen kanssa.

  • ei ota vastaan messupaikkaa viimeistään messulauantaina klo 10 mennessä, ellei muusta ole sovittu messujärjestäjän kanssa

  • rikkoo olennaisesti osallistumisehtoja tai niiden täydennykseksi annettuja ohjeita

 

Milloin messupaikan käyttöoikeus on palautunut Messujärjestäjälle 6. kohdan mukaan, on messujärjestäjällä oikeus periä messuihin liittyvät maksut täysimääräisinä Näytteilleasettajalta.

Mikäli messupaikan käyttöoikeus on palautunut Messujärjestäjälle, on tällä oikeus vuokrata messupaikka eteenpäin tai käyttää sitä muulla haluamallaan tavalla.

 

7. NÄYTTELYOSASTOJEN RAKENTAMINEN

Näytteilleasettaja vastaa oman messupaikkansa pystyttämisestä, somistamisesta, purkamisesta, poiskuljetuksesta, siivouksesta ja jätehuollosta.

Kaikenlainen julisteiden, tiedotteiden tai minkään muunkaan materiaalin kiinnittäminen Finlandia-talon katto-, pilari-, seinärakenteisiin ja ikkunoihin on ehdottomasti kielletty.

Näytteilleasettaja vastaa kaikista osastolleen itse tilaamista /hankkimista /toimittamista palveluista, töistä ja tarvikkeista. 

Näytteilleasettaja ei saa laajentaa toimintaansa varaamansa messupaikkatilan ulkopuolelle.

Näytteilleasettajan on haettava viimeistään 45 vuorokautta ennen messutapahtuman alkua messujärjestäjältä kirjallinen lupa:

  • yli 200 kg painavan näyttelyesineen sijoitukseen

  • yli 2,5 m korkeuden ylittäville rakenne- ja somistusratkaisuille

  • kaksikerroksisten näyttelyrakennelmien pystyttämiseen

 

Messuosaston rakentaminen tulee suorittaa perjantaina klo 14.00 ja klo 18.00 välisenä aikana noudattaen lastauksesta annettavia ohjeita. Finlandia-talo suojaa kulkureitit näyttelyrakentamisen ja purkamisen ajaksi. Näytteilleasettajien on käytettävä vain suojattuja kulkureittejä. Huomioitava myös ettei kulkureittejä saa tukkia rakentamisen tai purkamisen aikana.

 

8. NÄYTTELYOSASTOJEN PURKAMINEN

Messupaikkaa ei saa tyhjentää tai purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista.

Purkuaika on sunnuntaina klo 17.00-18.30.

Mikäli Näytteilleasettaja ei pura messupaikkaa purkuajan päättymiseen mennessä, Messujärjestäjällä on oikeus purkaa messuosasto Näytteilleasettajan puolesta ja laskuttaa Näytteilleasettajaa tekemästään työstä.

 

Mikäli Näytteilleasettaja laiminlyö velvollisuutensa siivota messupaikka ja huolehtia jätehuollosta, Messujärjestäjällä on oikeus laskuttaa Näytteilleasettajaa Messujärjestäjälle koituneesta työstä.

 

9. VAHINGOT JA VAKUUTUS

Näytteilleasettaja vastaa messupaikkansa rakenteille, laitteille, ja näyttelyesineille, myytäville tavaroille tai tuotteille sattuneista mahdollisista rikkoutumis-, varkaus- ja muista vahingoista.

Näytteilleasettaja vastaa kaikista messupaikkansa rakenteiden, laitteiden, näyttelyesineiden, tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita aiheutuu kolmansille osapuolille kuten messuvieraille, muille näytteilleasettajille, messurakennukselle, Finlandia-talon kalustukselle, messualueelle tai messujärjestäjälle.

Näytteilleasettaja vastaa asianmukaisten henkilö-, omaisuus-, ajoneuvo- ja vastuuvakuutusten hankkimisesta.

Messujärjestäjä vastaa oman henkilökunnan tai hankkimiensa laitteiden aiheuttamista vahingoista näytteilleasettajille tai messuvieraille.

 

10. SÄHKÖVIRTA JA SÄHKÖTYÖT

Finlandia-talo vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja tilaa osastolleen tarvitsemansa sähkön viimeistään 21 vrk ennen messutapahtuman alkua Finlandia-talon valtuuttamalta sähköurakoitsijalta. Näytteilleasettaja vastaa osastolle tuomistaan sähkölaitteista.

Sähköä ei ole lupa ottaa Finlandia-talon pistokkeista, ellei siitä ole erikseen sovittu Finlandia-talon kanssa. Näyttelypaikkoihin urakoitsija vetää jatkojohdot sähköä varten

Messujärjestäjä ei vastaa mahdollisen sähkökatkon aiheuttamista vahingoista.

 

11. VARTIOINTI, PALO- JA MUU TURVALLISUUS

Finlandia-talo vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä Finlandia-talolla.

Messujärjestäjä ei vastaa näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden tai muun omaisuuden vioittumisesta tai katoamisesta.

Näytteilleasettajan on noudatettava paloturvallisuusohjeita näyttelyosaston rakenteiden ja materiaalin suhteen sekä voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi messujärjestäjän antamia ohjeita sekä Finlandia-talon turvallisuusohjeita.

Koneita ja muita teknisiä laitteita esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja –asetusten lisäksi Finlandia-talon turvallisuusohjeita.

 

12. TEKIJÄNOIKEUDET

Näytteilleasettaja vastaa Messujärjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien ennakkotarkastuksesta, kuten myös elokuvien, video-ohjelmien ja muiden kuvaohjelmien kuin myös äänilevyjen ja muiden tallenteiden ja teosten käyttöön liittyvistä tekijänoikeuslain edellyttämistä luvista ja maksuista.

 

13. KULKULUVAT JA KUTSUT

Näytteilleasettajan osastohenkilökunnalla ja alihankkijoilla on oltava messupaikan rakennus- ja purkutöiden aikana sekä messuaikana Messujärjestäjän antama henkilökohtainen kulkulupa, joka on pidettävä näkyvästi esillä koko messutapahtuman ajan.

Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta myydä tapahtuman kulkulupia tai kutsukortteja edelleen.

 

14. LEHDISTÖTILAISUUDET MESSUILLA

Messujen aikana Finlandia-talossa pidettävät luennoitsijoiden ja workshopin pitäjien lehdistöhaastattelut tulee sopia etukäteen Messujärjestäjän kanssa, jolla on myös oikeus kieltäytyä haastattelun tekemisestä Finlandia-talossa messujen aikana.

 

15. FORCE MAJEUR

Messujärjestäjällä on oikeus peruuttaa fyysinen messutapahtuma, mikäli messutapahtumaa ei voida järjestää sovittuna aikana ylivoimaisesta esteestä johtuen. Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä, haitasta ja vahingoista, jotka johtuvat messutapahtuman peruuttamisesta ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota Järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. viranomaismääräyksiä, yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa messutilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa, tai kapinaa, muuta pandemiaa tai poikkeustilaa tai muuta syytä, jonka vuoksi messutapahtumanosallistujien ja/tai näytteilleasettajien turvallisuus saattaa vaarantua. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Järjestäjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Messujärjestäjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

Mikäli messut peruutetaan Messujärjestäjästä riippumattomista syistä, Näytteilleasettaja maksaa varaamansa paikan kokonaisuudessaan.

 

16. VIRTUAALIMESSUT

 

Messujärjestäjä järjestää fyysisten messujen ohella Minä Olen-messut virtuaalisena, joista Messujärjestäjä tiedottaa lisää lokakuun 2020 aikana.

 

17. MUUT EHDOT

Näytteilleasettajan tulee sopia hyvissä ajoin kaikesta osastollaan tapahtuvasta tarjoilusta Finlandia-talon Ravintolan myyntipalvelun kanssa sekä kaikesta elintarvikkeiden myynnistä tulee sopia Finlandia-talon Ravintolan myyntipalvelun kanssa, joka tarvittaessa neuvoo lupa-asioiden kanssa.

Järjestäjän ilmoittamiin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero. Minä Olen Keskus Oy lähettää laskut ulkomaisille näytteilleasettajille ilman arvonlisäveroa edellyttäen, että näytteilleasettaja on ilmoittanut VAT-numeronsa etukäteen. Jos yrityksellä ei ole VAT-numeroa tai jos VAT-numeroa ei ole ilmoitettu, laskut lähetetään alv-verollisina Suomen verokannan mukaan.

Viivästyskorko on 11%.

Suomenkielisiä osallistumisehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.

 

18. MUUTA HUOMIOITAVAA

Messu- ja tapahtumajärjestäjä Minä Olen Keskus Oy seuraa tiiviisti COVID-19 tilannetta ja noudattaa tarkoin THL:n sekä muiden viranomaisten antamia ohjeita. 

Näytteilleasettaja on velvoitettu osaltaan turvaamaan messukävijöiden turvallisen vierailun huolehtimalla oman pisteensä turvaväleistä sekä käsihygieniasta.

 

Näytteilleasettajan tulee tarjota pisteellään käsiendesinfiointimahdollisuus. Suosittelemme myös desinfioimaan osaston näyttelyesineet ja pinnat useasti messutapahtuman aikana. 

Messujärjestäjä noudattaa hallituksen ja viranomaisten määräyksiä koskien kasvomaskien käyttöä. Viranomaismääräysten puuttuessa messujärjestäjä voi päättää asiasta harkintansa mukaisesti. Ohjeistus koskee aina kaikkia tilaisuudessa mukana olevia, myös henkilökuntaa.